Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan goşuny Demirgazyk Farýap welaýatynda iki etraby yzyna aldy


Owgan esgeri Bagram howa bazasynda, Owganystan, 25, 2021

Owganystanyň Goranmak ministrligi 29-njy iýunda beren beýanatynda demirgazykdaky Farýap welaýatynyň iki etrabyny öz gözegçiligine geçirendigini habar berdi.

"Talyban" soňky hepdelerde hökümet güýçlerinden onlarça etraby basyp aldy. Bu ýagdaý Kabulda günbatar tarapyndan goldanýan hökümetiň we Owganystanyň howpsuzlyk güýçleriniň ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleriniň yza çekilmeginden soň dargap biljekdigi baradaky aladalary orta atdy. ABŞ Owganystandaky goşunlaryny 11-nji sentýabryň terrorçylykly hüjümleriniň 20 ýyllygyna gabatlap şu ýyl çykarýar.

28-nji iýunda owgan hökümet güýçleri Puştun Kot we Han Çaharbag etraplaryny yzyna aldy, hökümet goşunynyň Gazni we Parwan welaýatlarynyň beýleki iki etrabyny yzyna almak ugrundaky tagallalarynda hem öňegidişlik gazanandygy aýdylýar.

Resmiler we beýleki çeşmeler owgan güýçleriniň Gunduz we Tahar welaýatlarynda-da öňe barýandygyny aýtdylar.

Ýerli çeşmeleriň Azatlyk Radiosyna beren habaryna görä, Baglan, Gunduz, Balh, Tahar we Farýap regionlarynda şeýle hem günorta-gündogardaky Paktiýada we Zabulda güýçli söweşler alnyp barylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG