Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanda premýer-ministriň işden çekilmegini talap edip, dört teleýaýlym işini kesýär


TW-Pirweliniň operatory Lakso Laşkarawanyň hatyrasyna geçirilen ýygnanyşyk.

Gürjüstanda dört oppozisiýa teleýaýlymynyň žurnalistleri we metbugat dolandyryjylary hüjümden birnäçe gün soň ölen kameraçy Lekso Laşkarawanyň gomofoblar tarapyndan urulmagyna nägilelik bildirip, efiri kesdi.

Üçünji gün Gürjüstanda dört sany oppozisiýa telekompaniýasy - TW-Pirweli, Mtawari Arhi, Formula we Kawkasiýa diňe 5-nji iýulda ýaralanan 52 metbugat işgäriniň sanawyny görkezdi. Şol gün paýtagtyň merkezi Rustaweli şaýolunda LGBT ýörişine garşy çykýanlar ýykgynçylyk gurnadylar, netijede guramaçylar parad geçirmekden ýüz öwürdi.

Teleýaýlymlar wagtal-wagtal TW-Pirweliniň 5-nji iýulda gazaply ýenjilen operatory Laşkarawanyň suratyny hem görkezýärler. Onuň jesedi alty günden soň öz öýünde tapyldy.

Lekso Laşkarawa 13-nji iýulda, ikinji gün jaýlandy. Ýas dabarasyna Gürjüstanyň žurnalistler jemgyýetiniň wekilleri, oppozisiýa syýasatçylary gatnaşdy. "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Georgi Kobaladze häkimiýetleriň bu ýas dabarasyna ähmiýet bermändigini belledi.

Žurnalistler bir günlük efir boýkotyny yglan edip, Gürjüstanyň premýer-ministri Irakli Garibaşwiliniň işinden aýrylmagyny talap etdiler. Konstitusiýa laýyklykda, ol ýurtda ähli ygtyýarlyga eýe bolan resmi bolup durýar.

Garibaşwili, garşydaşlarynyň pikirine görä, 5-nji iýulda irden Tbilisiniň merkezinde geýleriň buýsanç paradynyň geçirilmeginiň maksada laýyk däldigini aýdyp, ýykgynçylyk gurnan radikallara “meçew berdi”.

Premýer-ministr Garibaşwili duşenbe güni 37 ýaşly kameraçynynyň ölümini betbagtçylyk diýip atlandyrdy we käbir adamlaryň mundan öz syýasy maksatlaryna ýetmek üçin peýdalanmaga synanyşýandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG