Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen wekiliýeti Daşkentde halkara maslahata gatnaşdy


Türkmen DIM-niň websaýtyndan alnan surat

Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 16-njy iýulda Daşkentde “Merkezi we Günorta Aziýa: sebitleýin özara baglanyşyk. Howplar we mümkinçilikler” atly ýokary derejeli halkara maslahata gatnaşdy diýip, Türkmen DIM-i habar berýärtürkmen wekiliýe.

Maslahata dünýäniň 40-dan gowrak ýurdundan 250-den gowrak wekil gatnaşdy.

Maslahatyň açylyşynda gatnaşyjylar Özbegistanyň we Owganystanyň prezidentleriniň, Pakistanyň premýer-ministriniň, BMG-niň Baş sekretarynyň, şeýle-de Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekiliniň – Ýewropa komissiýasynyň wise-prezidentiniň giriş çykyşlaryny diňlediler.

Mejlisiň barşynda çykyş edenler Merkezi we Günorta Aziýada sebitara hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi baradaky garaýyşlaryny beýan etdiler, özara hereketleri giňeltmäge çagyrdylar, özara baglanyşygy ilerletmek ugrundaky infrastruktura taslamalarynyň geljegine baha berdiler.

Mundan başga, şol gün Daşkentde sebitiň daşary syýasat edaralaryň ýolbaşçylarynyň “Merkezi Aziýa – Russiýa” formatyndaky dördünji mejlisi hem geçirildi.

Oňa Gazagystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Orsýetiň daşary işler ministrleri Muhtar Tleuberdi, Sirojiddin Muhriddin, Raşid Meredow, Sergeý Lawrow we Gyrgyzystanyň daşary işler ministriniň birinji orunbasary Nurlan Niýazliýew dagy gatnaşdy.

Taraplar Merkezi Aziýanyň döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri maslahatlaşyp, sebit howpsuzlygy, hususan-da Owganystandaky ýagdaýlar barada pikir alyşdylar.

Raşid Meredow öz çykyşynda formatyň döwletleriniň arasyndaky syýasy-diplomatik gatnaşyklaryň netijeliligini, söwda-ykdysady, maýa goýum we medeni-ynsanperwer gatnaşyklaryň ýokary ösüş depginini belledi diýip, habarda aýdylýar.

Türkmen DIM-niň ýolbaşçysy Owganystanda parahatçylygy dikeltmegiň Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly we düýpli ösüşiniň möhüm düzümleriniň biri bolup durýandygyny nygtap, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň Owganystan baradaky başlangyçlarynyň çäklerinde özara gatnaşyklary güýçlendirmegi teklip etdi, Türkmenistanyň Owganystanda parahatçylygy we durnuklylygy dikeltmegi maksat edinýän bilelikdäki tagallalary ilerletmäge ähli ýardamy bermäge mundan beýläk-de taýýardygyny belledi.

Sebitiň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary Mejlisiň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannamany kabul etdiler.

Şeýle-de, wise-premýer Meredow 16-njy iýulda «Merkezi we Günorta Aziýa: sebit özara baglanşygy. Şertler we mümkinçilikler» atly halkara maslahatynyň meýdançasynda Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi.

Taraplar Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň strategiki häsiýete eýedigini nygtadylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG