Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Almaty režissýor we jemgyýetçilik işgäri Bolat Atabaýew bilen hoşlaşdy


Bolat Atabaýew bilen hoşlaşyk

Tanymal teatr režissýory we jemgyýetçilik işgäri Bolat Atabaýew 30-njy iýulda Almatyda soňky ýoluna ugradyldy. Onuň bilen hoşlaşmaga Atabaýewi tanaýan onlarça adam, kärdeşleri, aktiwistler geldi.

Musulman däp-dessurlaryna laýyklykda, jynaza namazy Atabaýewiň emigrasiýadan geleninden soň birnäçe aý ýaşan köp gatly jaýynyň öňünde okaldy. Merhumyň jesedi Almatydaky “Kensaý” gonamçylygynda jaýlandy.

Atabaýew geçen ýyl özüne Germaniýada edilen çynlakaý operasiýadan birnäçe aý soň Gazagystana gaýdyp geldi.

Bolat Atabaýew Gazagystanda syýasy we jemgyýetçilik meselelerine bolan tankydy garaýyşlary bilen tanalýardy we ýanalýan oppozisiýa guramalaryna goldaw bildirýärdi.

Atabaýew 2011-nji ýyldaky Žanaozen wakasy bilen baglylykda, Gazagystanyň günbatarynda bir aýlap dowam eden iş taşlaýyşlar gan dökülmegine sebäp bolandan soň tussag edildi. Režissýor "sosial ýigrenji öjükdirmekde" aýyplandy. Emma ol halk köpçüliginiň we halkara jemgyýetçiliginiň basyşy astynda azatlyga goýberildi.

Ol şondan soňam oppozisiýa işlerini bes etmedi, basyşa sezewar boldy, soň birnäçe ýyllap ýurtdan çykdy, Germaniýada ýaşady we şol ýerde spektakl goýdy.

Germaniýada oňa "Halkara medeni gatnaşyklara aýratyn goşant goşandygy üçin" Gýote medaly berildi. Atabaýew Ýewropada ýaşaýan wagtynda hem syýasy işini bes etmedi, sosial ulgamlarda Gazagystanyň syýasy ýagdaýlaryny tankyt etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG