Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Derňew habarlary toparynyň baş redaktory Orsýeti terk etdi


Roman Badanin

“Proýekt” derňew habarlary gullugynyň baş redaktory, yzyna dolanmak plany bolmazdan, Orsýeti terk etdi we, Moskwadaky Baş prokuratura “islenilmeýän” gurama diýip atlandyrandan soň, öz toparynyň agzalaryny ýurtdan ewakuasiýa etmäge synanyşýar.

ABŞ-da hasaba alnan habar beriş serişdesi Russiýanyň dolandyryjy elitasy barada gowy barlanan, göwne ýakmaýan we käte utandyryjy derňewleri çap etdi.

Roman Badanin Nýu-Ýorkda beren we 29-njy iýulda çap edilen interwýusynda ýakyn wagtda Russiýa gaýdyp gelmek planynyň ýokdugyny, sebäbi 2015-nji ýylda “islenilmeýan guramalar" hakynda kabul edilen gapma-garşylykly kanun esasynda jenaýat jogapkärçiligine çekilmeginiň we alty ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmeginiň gaty mümkindigini aýtdy.

“Islenilmeýän guramalar” hakynda 2015-nji ýylyň maý aýynda kabul edilen we soň rejelenen kanun Kreml tarapyndan esasan Ýewropadan we Birleşen Ştatlardan maliýe kömegini alýan jemgyýetçilik guramalaryna garşy gönükdirilen tapgyrlaýyn düzgünleşdirmeleriň bir bölegi bolup durýar.

Badanin özüniň we maşgalasynyň häzirlikçe Nýu-Ýorkdadygyny we anyk nirede ýerleşjekdigini bilmeýändigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG