Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝB-niň prezidentligine geçen Sloweniýa owgan migrantlarynyň tolkunyny kabul etmejekdigini aýdýar


Owgan bosgunlarynyň ençemesi 2021-nji ýylyň 19-njy awgustynda Owganystan bilen Eýranyň günorta-gündogar Sistan we Bulujystan welaýatlarynyň arasyndaky owgan-eýran serhedine ýygnandylar.

Sloweniýanyň premýer-ministri Janez Jansa ÝB-niň owgan migrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy, sebäbi "Talybanyň" Owganystany basyp almagy zerarly Ýewropada 2015-nji ýyldaky migrasiýa krizisiniň gaýtalanmagyndan howatyrlanýandygyny mälim etdi. Alty ýyl mundan ozal Ýakyn Gündogardaky uruşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa Bileleşiginiň agza ýurtlaryna gelipdi.

"ÝB Owganystan üçin haýsydyr bir “gumanitar” ýa-da "migrasiýa" koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategiki ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermeris "- diýip, Jansa 22-nji awgustda Twitterde ýazdy.

Sloweniýa häzir ÝB-niň alty aýdan çalyşýan prezidentligini berjaý edýär.

Jansa, ÝB-niň diňe NATO-nyň Owganystandaky missiýasyna kömek eden we Bileleşigiň daşarky serhedini güýçlendiren şahsyýetleri kabul etjekdigini aýtdy.

Müňlerçe owgan ýurtdan çykmak umydy bilen Kabulyň howa menziline gaçýarka, "Talyban" adamlary ýurtda galmaga çagyrýar we umumy amnistiýa teklip edýär.

Şerigatyň berk kanunlary we toparyň ar almagy bilen bagly gorkylar käbir owganlylary gaçmaga mejbur edýär. Üstesine garyplyk, gurakçylyk we ykdysadyýetiň ýaramazlaşmagy Ýewropada ýa-da başga bir ýerde gowy durmuş gözleýän migrantlaryň akymynyň joşmagyna sebäp bolup biler.

"Talyban" esasy serhet nokatlaryny ýapdy, emma ÝB Owganystandan uzak möhletleýin migrasiýa basyşynyň ýokarlanmagyna taýynlanýar.

Birnäçe ÝB ýurdy bosgunlaryň howpsuzlygyny kepil geçmek üçin olary Owganystan bilen goňşy ýurtlarda ýerleşdirmäge çagyrýar we diňe halkara güýçleri hem-de töwekgelçilik astyndaky adamlary kabul etmegi planlaşdyrýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG