Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanyň prezidenti 'galp maglumat' baradaky jedelli kanuna gol çekdi


Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Japarow

Gyrgyzystanyň prezidenti Sadyr Japarow jedelli “ýalan maglumat” baradaky kanuna gol çekdi.

Adam hukuklaryny goraýjy içerki we halkara toparlarynyň köpüsi kanuny berk tankytlady we onuň Merkezi Aziýa ýurdunda metbugat azatlygyny basyp ýatyrmak üçin ulanylyp bilinjekdigini aýtdy.

Japarowyň metbugat gullugy prezidentiň kanun taslamasyna 24-nji awgustda gol çekendigini aýtdy. Bu kanun taslamasy iýul aýynyň ahyrynda kanun çykaryjylar tarapyndan tassyklandy.

Öňki Sowet respublikasyndaky raýat hukuklaryny goraýjy guramalar we metbugat toparlary bu kanunçylygyň Gyrgyzystanyň konstitusiýasyna we ýurduň halkara borçnamalaryna ters gelýändigini hem-de adam hukuklaryny we söz azatlygyny bozýandygyny aýtdylar.

Taslamanyň awtory, mejlisiň agzasy Gülşat Asylbaýewa, kanunyň Gyrgyzystanda syýasatçylary abraýdan düşürmäge gönükdirilen dezinformasiýa ýaýradýan galp sosial media hasaplarynyň we troll fermalarynyň giňden ulanylmagyna garşy göreşmek üçin zerurdygyny öňe sürdi.

Bu kanun gözegçilik edarasynyň döredilmegini we onuň iki günüň içinde onlaýn ýazgylaryň mazmuny bilen baglanyşykly "şikaýatlara jogap bermegini" göz öňünde tutýar.

Habary ýerleşdiren sahypalar 24 sagadyň içinde gözegçilik gullugyndan alnan görkezmeleri ýerine ýetirmäge borçly bolar.

XS
SM
MD
LG