Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Häkimiýetler un ýetmezçiligini tamdyr çöregini satýanlara garşy göreşmek bilen çözmäge synanyşýar


Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty

Balkan welaýatynyň häkimiýetleri ýurtda dowam edýän un we çörek ýetmezçiligini tamdyr çöregini bişirip satýan raýatlara garşy göreşmek bilen çözmäge synanyşýar. Şeýle-de, häkimiýetler käbir çörek dükanlarynda “paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly” derňew işlerini geçirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurduň günbatar welaýatyndan habar berýär.

8-nji sentýabrda Balkanda, hususan-da Balkanabat we Gumdag şäherlerinde kanun goraýjy edaralaryň, şol sanda prokuraturanyň işgärleri öz hususy hojalyklaryndaky tamdyrda çörek bişirip​ satýan aýallara garşy reýdleri geçirip başlady.

“Tamdyrçylaryň unlary elinden alyndy. Olardan uny nireden aldyňyz diýip soradylar. Ýöne olar jogap berip bilmedi. Olara “tamdyr çöregini döwletiň kesgitlän bahasyndan has gymmada satýaňyz” diýlip, 30-40 müň manat jerime töletdirdiler” diýip, ýagdaýdan habarly balkanabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde 9-njy sentýabrda habarçymyza gürrüň berdi.

Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan, tamdyr çöregini bişirip satýan balkanabatlylaryň ençemesi özleriniň işiniň kanuna laýykdygyny aýdýarlar.

Ýöne olar özleriniň döwlet tarapyndan un bilen üpjün edilmeýändigini, şol sebäpli uny “bikanun satýan telekeçilerden” gymmat bahadan satyn almaly bolýandyklaryny belleýärler.

“Şu sebäpden biz çöregi gymmatdan satmaly bolýarys, ýogsa biz maddy zyýan çekýäris” diýip, balkanabatly tamdyrçy aýtdy.

Balkanyň kanun goraýjy edaralarynyň resmileri “döwlet dükanlaryndaky un, çörek ýetmezçiligine tamdyrda çörek bişirýänleriň günäkärdigini” aýdyp, bu çäreler esasynda çörek ýetmezçiliginiň aradan aýryljakdygyny belleýärler.

“Çörek indi diňe döwlete degişli çörek dükanlarynda satylmaly” diýip, ýaşaýjy kanun goraýjy bir işgäriň aýdan sözlerini sitirledi.

Ýöne Azatlyk bilen söhbetdeş bolan käbir synçylar ýurtdaky un, "çörek ýetmezçiliginiň tamdyrda çörek bişirýänleriň üstüne ýüklenerden has ýitidigini" aýdyp, munuň sebäplerini ýurtda ýygnalýan galla hasylynyň pesligi bilen baglanyşdyrýarlar.

Türkmen häkimiýetleri geçen ýyllardaky ýaly şu ýyl hem ýurt boýunça 1 million 400 müň tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, bugdaý plan borçnamasynyň doly ýerine ýetirilendigi yglan etdiler.

Bu aralykda, kanun goraýjylar çörek dükanlarynda “paýok unlarynyň ogurlanmagy bilen bagly” derňew işlerini hem geçirýärler. Habarçymyz häzir ençeme dükanyň işgärlerine garşy jenaýat işiniň gozgalandygyny aýdýar.

“Döwlet dükanlarynda paýoklary artdyryp ýazmak ýa-da ýok adamlara paýok almak adaty tejribä öwrüldi. Häzir döwlet dükanlaryndan ogurlanan unlar ýerine goýulmasa, onda 10-dan gowrak dükan satyjysyna kanuny çäre görüler” diýip, ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza gürrüň berdi.

Şeýle-de, kanun goraýjylar “mundan beýläk döwlet dükanlarynda ilata paýlanýan unuň we çöregiň her bir gramynyň hasaplanjakdygyny” hem duýdurýarlar.

Azatlygyň bu aýdylanlar barada Balkanyň degişli edaralaryndan goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak synanyşyklary netije bermedi.

Bu aralykda, habarçymyz tamdyrda çörek bişirýän telekeçilere garşy görülýän çäreleriň öňden bar bolan çörek problemasyny has-da ýitileşdirendigini aýtdy.

Balkanyň häkimiýetleriniň tamdyr çöregini bişirýän raýatlara garşy alyp barýan bu göreşi, ýurduň döwlete degişli azyk dükanlarynda esasy iýmit önümleriniň, şol sanda unuň we çöregiň üpjünçiliginiň barha ýaramazlaşýan wagtyna gabat gelýär.

Dükanlarda çörek çäkli mukdarda satuwa çykarylyp, nobata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Käte onuň üstünde ýakalaşyklar hem emele gelýär.

Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky un, çörek ýeter-ýetmezçiligini resmi taýdan boýun almaýar.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň gizlinligini doly kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG