Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň polisiýasy köpçülige “şortyly” barýan adamlara jerime salyp başlady


Illvustrasiýa suraty.

Aşgabat häkimiýetleri köpçüligiň öňünde gysga balak geýýän adamlara jerime töledip başlady. Bu barada garaşsyz turkmen.news neşiri öz çeşmelerine salgylanyp, habar berýär.

Neşiriň habaryna görä, ýaňy-ýakynda Aşgabadyň seýilgähleriniň birinde gysga balakda gezip ýören bir ýetginjege polisiýa tarapyndan jerime töledildi.

Polisiýa parkda "şortikli" gezip ýören ýetginjege diňe bir duýduryş bermän, eýsem, oňa 25 manat möçberinde jerime salypdyr. Ýetginjek soňra üst-başyny çalyşmak üçin öýüne gitmeli bolupdyr.

Azatlyk Radiosynyň habarçysy geçen hepde kelte balakly bir adamyň Aşgabatda bir bankyň binasyna goýberilmändigini habar berdi.

"7-nji sentýabrda Türkmen-türk bankynyň "Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy" söwda merkeziniň golaýyndaky şahamçasyndan aýlygyny almaga baran bir raýat bankyň içine goýberilmedi. Gapynyň öňünde duran polisiýa işgäri oňa "şortyda" gelendigini we banka "şortyly" we "şypbykly" raýatlaryň goýberilmeýändigini aýdyp, ondan öýüne gidip, "şortysyny" balaga çalşyp gelmegi talap etdi. Polisiýa işgäri onuň diňe şondan soň banka goýberiljekdigini duýdurdy" diýip, waka şaýat bolan aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gürrüň berdi.

Türkmen häkimiýetleri ýyllarboýy býujet işgärlerinden, talyplardan we mekdep okuwçylaryndan geýim kadalaryna eýermekligi talap edip gelýär.

Talyp gyzlardan gyzyl köýnek we tahýa geýmek talap edilýär. Talyp oglanlardan köplenç ak köýnek, gara jalbar we tahýa geýmeklik talap edilýär. Türkmen mekdeplerinde gyz okuwçylardan ýaşyl köýnek geýmek talap edilýär. Oglanlar tahýa geýmeli bolýar.

Döwlet telewideniýesinde görkezilýän ak, çal ýa-da gara sakgally ýaşuly erkek adamlar köplenç ak ýa-da gara telpekde we milli donda efire çykarylýar.

Şol bir wagtda, ýurduň tans toparlarynda çykyş edýän oglanlar we gyzlar öz çykyşlaryny elmydama milli egin-eşikde ýerine ýetirýär.

Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň geýim kadalaryny çäklendirmeýär. Kanunçylykda egin-eşik düzgünleri bilen bagly jeza çäreleri diňe belli-belli ýagdaýlary öz içine alýar.

Meselem, Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine görä, köpçülik transport serişdelerine kiri ýokuşýan egin-eşikde münmeklik ol adama duýduryş berilmegine ýa-da binýatlyk mukdaryň 0,1 bölegine çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär.

Ýa-da bolmasa, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň geýim lybaslaryna hukugy bolmadyk adamlaryň uniforma geýmegi jerime tölemek jezasy bilen jezalandyrylýar.

Ýöne, “şorty” ýa-da kelte balak Türkmenistanda harby ýa-da hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň uniformasy hasaplanmaýar. Muňa garamazdan, mälim bolan maglumatlara görä, soňky günlerde Aşgabatda azyndan bir adam kelte balak üçin jerime tölemeli edildi.

Merkezi Aziýa ýurtlarynda köpçülik ýerlerinde “şorty” ýa-da kelte balak geýilmegi mundan ozal hem köpçülik diskusiýalaryna ýol açypdy.

Mundan ozal, 2016-njy ýylyň tomsuna çenli Özbegistanyň hassahanalaryna we banklaryna “şorty” geýip baran adamlaryň goýberilmeýändigi mälim bolupdy.

Geýim-gejim barada aýdylanda, Özbegistan bir hepde töweregi mundan ozal, mekdeplerde gyzlaryň baş örtük dakmagyna rugsat berdi.

Şeýle-de, özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň iýulda gol çeken täze kanuny döwlet tarapyndan din ruhanysy hökmünde resmi taýdan bellige alynmadyk adamlaryň köpçülik ýerlerine din lybasynda barmagyny gadagan edýär.

2016-njy ýyla çenli Daşkendiň polisiýa edaralaryna-da kelte jalbarly barmak gadagan edilýärdi.

Gazagystanda kazyýet binalaryna “şortyly” barmak gadagan edilýärdi.

Geçen ýyllarda Gyrgyzystanyň Oş şäherinde metjide “şortyly” baran bir ýaş ýigit metjite baran beýleki bir raýat tarapyndan urlup ýenjildi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG