Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Belarus käbir migrantlary Polşa serhedinden aýyrýar, ýüzlerçe yrakly yzyna ugradyldy


Polşa - Belarus serhedinde garaşýan migrantlar. 18-nji noýabr, 2021 ý.

Belarus Polşa bilen aradaky serhediň ugruny käbir migrant lagerlerinden arassalady. Aňzak sowukda bu lagerlerde migrantlar bolýardy. Şeýle-de, ýüzlerçe migrant uçar bilen yzyna, Yraga ugradyldy. Bu, bir hepde töweregi wagt bäri dowam edýän krizisiň gowşamak ähtimallygynyň yşaraty boldy.

2 müň töweregi migrant serhediň golaýynda ýyladyşy bolan ammara geçirildi diýip, Belarusyň döwlet mediasy 18-nji noýabrda habar berdi.

Ýöne Polşanyň Goranmak ministrligi birnäçe ýüz adamyň we olaryň çadyrlarynyň heniz hem resmi serhet geçelgesiniň ýanyndadygyny görkezýän wideo paýlaşdy. Serhet ýakasy soňky birnäçe gün bäri migrantlar bilen Polşa howpsuzlyk güýçleriniň arasynda bolup geçýän çaknyşyklaryň sahnasy boldy.

Has ozal, polýak esgerleri 100 töweregi migranty tutup saklady. Olar migrantlaryň serhedi bikanun kesip geçmeklerine belarus howpsuzlyk güýçleriniň ýardam berýändigini aýtdy.

Ýewropa Bileleşigi Aleksandr Lukaşenkony, geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlaryndan bäri ýurtda ýaýbaňlandyrylan basyp ýatyrmalar bilen bagly Belarusa garşy girizilen sanksiýalardan ar almak üçin, ýurda migrant getirip, olary Polşa, Latwiýa we Litwa bilen aradaky serhetlere gönükdirmekde aýyplaýarlar.

Bu aralykda, Yragyň Daşary işler ministrligine görä, 430 yrakly migrant krizis başlanaly bäri migrantlary yzyna gaýtarmak üçin amala aşyrylýan ilkinji uçara, Yrak howaýollarynyň uçaryna mündürildi.

Lagerleriň boşadylmagy we uçar gatnawynyň amala aşyrylmagy bir hepde güýçli dowam eden diplomatiýa gabat geldi. ÝB we ABŞ “migrasiýanyň ýarag hökmünde ulanylmagy” bilen bagly Minske garşy täze sanksiýalary girizmek bilen haýbat atdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG