Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Barlaglar sanjymlary garmagyň immuniteti güýçlendirýändigini görkezýär


Illýustrasiýa suraty

Britaniýada geçirilen iri bir barlag COVID-19 waksinalaryny garmagyň adamlaryň kesele garşy immunitetini güýçlendirýändigini görkezýär. Birinji doza hökmünde AstraZeneca ýa-da Pfizer/BioNTech sanjymlaryny kabul eden, dokuz hepde töweregi soň bolsa Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr.

“Biz hakykatdan hem immunitetiň gowy jogap gaýtarýandygyny tapdyk... aslynda iki Oksford-AstraZeneca sanjym dozalarynyň başdaky netijelerinden hem ýokary” diýip, barlaglara gatnaşan Oksford professory Metýu Sneýp (Matthew Snape) 6-njy dekabrda Roýterse gürrüň berdi.

Ol barlag netijeleriniň hususan-da garyp ýurtlar üçin oňyn habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi, olar haçan-da özlerine üpjün edilen dozalaryň birden-biri gutarsa başga-başga waksinalary garmaga mejbur bolup bilerler.

“Meniň pikirimçe bu barlagyň netijeleri hususan-da pes we orta girdejili ýurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol ýurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar” diýip, Sneýp aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG