Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak prezidenti Gazagystandaky düzgün-tertibiň "esasan" dikeldilendigini aýdýar


Prezident Kasym-Žomart Tokaýew Gazagystandaky düzgün-tertibiň "esasan" dikeldilendigini yglan etdi, ýöne Merkezi Aziýa hökümetiniň rus ýolbaşçylygyndaky sebit harby bileleşiginden goşun çagyrmagyna sebäp bolan güýçli tolgunyşyklardan soň, "terrorçylyga garşy" operasiýalaryň dowam etjekdigini aýtdy.

Prezident edarasy Tokaýewiň 7-nji ýanwarda terrorçylyga garşy milli merkeziň irden geçiren ýygnagyna başlyklyk edendigini we edilýän tagallalaryň hökümetiň ýaragly garşydaşlaryny "doly ýok etmegine" gönükdirilendigini aýtdy.

Içeri işler ministrligi 70 barlag nokadynyň döredilendigini we 19 million töweregi ilatly ýurduň ähli sebitleriniň “azat edilendigini we ýokarlandyrylan gorag astyna alnandygyny” aýtdy.

Içeri işler ministrligi 26 sany "ýaragly jenaýatçynyň" “ýok edilendigini” we 3000-den gowrak adamyň tussag edilendigini aýtdy.

Şeýle-de, şu hepde demonstrasiýa başlaly bäri on sekiz polisiýa we milli gorag esgeriniň öldürilendigi aýdylýar.

Saglyk ministrligi 6-njy ýanwarda 5-nji ýanwarda üç gün dowam eden demonstrasiýadan bäri 1000-den gowrak adamyň ýaralanandygyny we 400 adamyň keselhana ýerleşdirilendigini aýtdy.

Sebit web sahypasy kg.24-diň tassyklanmadyk maglumatynda Gazagystanyň öňki prezidenti, 81 ýaşyndaky Nursultan Nazarbaýewiň maşgalasyna degişli iki uçaryň ötren agşam goňşy Gazagystanyň Manas howa menziline gonandygyny, olaryň azyndan biriniň ýarygijeden soň Manasdan uçup gidendigini öňe sürdi.

Tokaýew 5-nji ýanwarda Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan ýagdaýy "durnuklaşdyrmaga" kömek bermegini sorady. Ol hiç hili subutnama getirmezden, emele gelen ýagdaýda daşary ýurtda tälim alan "terrorçy" toparlary günäkärledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG