Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyz-täjik serhedindäki ganly çaknyşyk togtadyldy


Gyrgyz-täjik serhedi

Gyrgyzystanyň we Täjigistanyň häkimiýetleri iki goňşy ýurduň howpsuzlyk güýçleriniň arasynda başlanan araçäk çaknyşyklaryny togtadyp, 28-nji ýanwarda ýaraşyk baglaşdylar. Serhet çaknyşyklarynda azyndan iki adamyň ölendigi, bir topar adamyň ýaraly bolandygy habar berilýär.

27-nji ýanwardaky çaknyşyk iki ýurduň arasynda gowy kesgitlenmedik serhet çelgileri we ýol petiklenmeleri bilen bagly gapma-garşylyklarda geçen ýyl bolan we ondan gowrak adamyň ölümine getiren çaknyşykdan bäri dörän iň ganly waka boldy.

Täjigistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti asuda ilatdan iki adamyň öldürilendigini we 10 adamyň ýaralanandygyny aýtdy. Ýaraly bolanlaryň altysy howpsuzlyk güýçleriniň agzasy bolsa, dördüsi asuda ilata degişli diýip, habarda bellenýär.

Gyrgyzystanyň serhet gullugy 28-nji ýanwarda irden, iki tarapyň resmileriniň geçiren gepleşiginden soň, ok atmagyň doly bes edilendigini aýtdy.

Gelnen ylalaşyga görä, iki tarap hem serhet ýakasyndaky goşmaça güýçlerini we enjamlaryny yzyna çeker, Batken-Isfana awtoulag ýoly doly açylar we serhetde bilelikdäki garawulçylyk ýola goýlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG