Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow: Konstitusiýamyza hem üýtgetme girizmek zerur


Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 27-nji ýanwarda Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Gülşat Mämmedowanyň hem-de Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň orunbasary Kasymguly Babaýewiň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirip, nobatdan daşary mejlise taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garady.

“Döwrüň talabyna görä, kanunçylygy yzygiderli kämilleşdirmek hem-de geljekde Konstitusiýamyza hem üýtgetmeleri girizmek zerur” diýip, Berdimuhamedow anyklaşdyrmazdan, ýurduň Baş kanunyna girizilmegi mümkin düzediş barada gysgaça durup geçdi.

“Milli Geňeşiň Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmeli. Şu soragda dünýäniň öňdebaryjy ýurtlarynyň oňyn tejribesinden, halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryndan ugur almaly” diýip, ol aýtdy.

Döwlet baştutany Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilenine şu ýyl 30 ýyl dolýandygyny belläp, Esasy Kanunyň many-mazmunyny we kadalaryny, esasan hem, adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramak babatda alnyp barylýan “uly işleri” halk köpçüligine giňden wagyz etmek boýunça çäreler toplumynyň geçirilmelidigini tabşyrdy.

Türkmenistan halkara hukuk toparlarynyň hasabatlarynda adam hukuklaryny we azatlyklaryny, şol sanda öz kanunlarynda kepillendirilen hukuklary yzygiderli, hemme taraplaýyn basgylamakda tankyt edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG