Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

CIT: Rus goşunlarynyň mümkin bolan çozuşyna taýýarlyk "iş ýüzünde tamamlandy"


Türgenleşik

Rus goşunlarynyň Ukraina garşy bolup biljek operasiýa taýýarlygy iş ýüzünde tamamlandy ýa-da ýakyn günlerde tamamlanar.

Konflikt aňtaw toparynyň (Conflict Intelligence Team) barlagçylary bu habary rus goşunlarynyň Ukrainanyň serhedinde jemlenmegine edilen gözegçilige esaslanyp tassyklaýar.

Birinji gün bu topar açyk çeşmelere, ilkinji nobatda hem harby tehnikanyň bir ýerden başga ýere geçirilmeginiň wideolaryndan çykarylan netijelere esaslanýan jikme-jik hasabat çap etdi.

Hasabatda tassyklanylmagyna görä, bu ýerde diňe Russiýanyň gury ýer goşunlary barada däl, eýsem awiasiýa, harby-howa güýçleri, deňiz güýçleri we milli gwardiýanyň goşunlary barada-da gürüň edilýär.

Hasabatda rus goşunlarynyň uly böleginiň, şol sanda desantçylaryň, Belarusdaky giň gerimli türgenleşige gatnaşmak üçin, ondan-oňa geçirilişi barada gürrüň berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG