Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Subutnama ýok": Günbatar Russiýanyň serhetdäki goşuny yzyna çykarýandygy baradaky öňe sürmesini müňkürlik bilen garşy aldy


ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden
ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden

Günbatar ýurtlary Russiýany Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harby güýçleri bilen bagly dartgynlygy gowşatmak üçin "anyk" çäreleri görmäge çagyrmagy dowam etdirýär. Bu waka Moskwanyň sebitdäki goşunlaryny yzyna çykaryp başlandygy baradaky öňe sürmeleri müňkürlik bilen garşy alnan mahalyna gabat gelýär.

Russiýanyň Goranmak ministrligi 16-njy fewralda wideo ýaýradyp, onda tanklaryň, pyýada goşun ulaglarynyň we öz-özi hereket edýän artilleriýa bölümleriniň Krym adasyndan çykýandygyny aýtdy. Bu ada 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan Ukrainadan basylyp alnypdy.

Emma şol güni britan goranmak ministri Ben Wolles (Ben Wallace) Londonyň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harby güýçlerini yzyna çykaryşyny görkezýän subutnamalary entek görmändigini aýtdy we Moskwanyň sebitde goşun toplamagy dowam etdirýän bolmagynyň ähtimaldygyny kakdyrdy.

"Häzirki pursada çenli şol yza çekilme barada hiç hili subutnama görmedik" diýip, Wolles "Times Radio" beren interwýusynda aýtdy.

"Biziň edýän fiziki gözegçiliklerimiz, Kremliň ýakynda eden käbir ritorikasynyň tersini görkezýär" diýip, Wolles bir salym soň BBC-e beren interwýusynda belledi.

Kanadanyň goranmak ministri Anita Anand hem, häzirki wagtda Russiýanyň sebitdäki goşunlary yzyna çekmegiň deregine goşun toplamagyny dowam etdirýändigini aýtdy.

ABŞ-nyň prezidenti Jo Baýden hem, 15-nji fewralda Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň Ukraina bilen serhet ýakasynda jemlän harby güýçlerini yzyna çykaryşyny görkezýän subutnamalary entek görmändigini aýtdy.

"Bu gowy bolardy, ýöne biz entek muny tassyklamadyk" diýip, Baýden belledi we 150 müňden gowrak hasaplanýan rus goşunlarynyň henizem "örän wehim salýan orunda” galýandygyny sözüne goşdy.

Bu aralykda, Belarusyň daşary işler ministri Uladzimer Makeý şu hepde bilelikdäki harby türgenleşikler tamamlanandan soň, rus goşunlarynyň serhetden doly çykaryljakdygyny aýtdy.

"Hiç bir [rus] harby gullukçysy, ýekeje harby enjam hem galmaz. Goranmak ministrligi muny mälim etdi, [Belarusyň lideri] Lukaşenka muny aýtdy we ÝHHG-nyň howandarlygynda geçirilen dürli çärelerde belarus wekiliýetleri hem muny aýtdylar" diýip, Makeý 16-njy fewralda Minskde geçirilen metbugat ýygnagynda aýtdy.

Birnäçe ýurduň, şol sanda Birleşen Ştatlaryň resmileri Moskwa geçen ýylyň noýabr aýynda Ukraina bilen demirgazyk, gündogar we günorta serhetlerinde on müňlerçe esger ýerleşdirip başlandan soň, Russiýanyň Ukraina çozmagynyň ýakyn wagtda bolup biljekdigini duýdurdylar.

ABŞ habarlary Russiýanyň Ukraina 16-njy fewraldan gijä galman çozup biljekdigini öňe sürenden soň, watançylyk ruhuny ýokarlandyrmak umydy bilen, Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenskiý 16-njy fewralda resmi "Agzybirlik gününi" bellemek baradaky karara gol çekdi.

Kreml Günbataryň duýduryşlaryny "histeriki söweş propagandasy" atlandyryp, özüniň goňşusyna hüjüm etmek meýilnamasynyň bardygy baradaky aýdylanlary ret etdi.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPNulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG