Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zelenski hyzmatdaşlar bolsa-da, bolmasa-da Ukrainanyň özüni gorajakdygyny aýdýar


Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski Mýunih howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşýar. 19-njy fewral, 2022 ý. Mýunih.

Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski 19-njy fewralda Günbatar liderleriniň çagyryşlaryna goşulyp, Russiýany dartgynlygy ýatyşdyrmaga çagyrdy. Azyndan 150 müň rus esgeri Ukrainanyň serhedinde bolup, Russiýanyň Ukraina çozmagy baradaky gorky-howatyrlaryň arasynda dartgynlylyk güýçlenýär.

Mýunih howpsuzlyk maslahatynda eden çykyşynda Zelenski Ukrainanyň öz topragyny hyzmatdaşlar bilen-de, olarsyz hem gorajakdygyny aýtdy.

Ol bu sözleri Mýunih ýygnagynyň gapdalyndan ABŞ-nyň wise-prezidenti Kamala Harris bilen geçiren duşuşygynda aýtdy. Harris howpsuzlyk konferensiýasynda eden çykyşynda mundan beýläk Russiýanyň Ukraina haýsydyr bir çozuşyna NATO-nyň gündogar ganatyny güýçlendirmek arkaly gaýtawul beriljekdigini we Moskwa üçin “görlüp-eşidilmedik” baha tölediljekdigini aýtdy.

Biz ykdysady çäreler bilen çäklenmeris. Çozuşa jogap hökmünde “biz gündogar ganatdaky NATO ýaranlaryny mundan beýläk-de güýçlendireris” diýip, Harris 19-njy fewralda geçirilen Mýunih howpsyzlyk maslahatynyň ýyllyk ýygnagynda aýtdy.

Şeýle-de, Harris hüjüme girişen halatynda Russiýanyň “görlüp-eşidilmedik” maliýe kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny hem-de şeýle hüjümiň ýewropaly ýaranlary ABŞ-a ýakynlaşdyrjakdygyny aýtdy.

ABŞ prezidenti Jo Baýden şondan bir gün soň aýdan belliklerinde özüniň rus prezidenti Wladimir Putiniň çozuş barada karar kabul edendigine 'ynanýandygyny' aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG