Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýada we dünýäde Moskwanyň Ukraina çozmagyna garşy protestler geçirilýär


Meksikada Russiýanyň Ukraina çozmagyna garşy protest geçirilýär. 26-njy fewral

Russiýada we dünýäniň beýleki künjeklerinde 26-njy fewralda müňlerçe adam köçelere çykyp, Russiýanyň hüjümine garşy söweşýän Ukraina goldawyny äşgär etdiler.

Prezident Wolodymyr Zelenski rus prezidenti Wladimir Putiniň çozuş etmek baradaky buýrugyna garşy çykýan russiýalylara sag bolsun aýdyp, olary hüjümi bes etmek üçin seslerini eşitdirmäge çagyrdy.

“Müňlerçe russiýaly esger öldi, ýüzlerçesi hem ýesir alyndy. Olar Ukraina ölmäge ýa-da öldürmäge näme maskat bilen ugradylandygyna düşünmeýärler. Näçe çalt öz ýolbaşçylaryňyza bu urşuň dessine togtadylmalydygyny eşitdirip bilseňiz, şonça-da köp esger aman galar” diýip, Zelenski belledi.

Garaşsyz OWD-info gözegçi toparynyň maglumatyna görä, Russiýada harby çozuşa garşy proteste çykan 3 müň töweregi adam tussag edilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG