Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ukrain resmileri rus goşunynyň ok atyşygy bes etmeýändigini aýdyp, ewakuasiýany yza süýşürdi


Çozuşyň ilkinji günlerinde ruslaryň Mariupola eden hüjüminden soň, howa gorag bazasyndan çykýan tüsse asmana göterilýär.
Çozuşyň ilkinji günlerinde ruslaryň Mariupola eden hüjüminden soň, howa gorag bazasyndan çykýan tüsse asmana göterilýär.

Ukrainanyň resmileri rus goşunlary tarapyndan ot açylandygy baradaky habarlardan soň, gabawdaky iki şäherde parahat ilaty ewakuasiýa etmek meýilnamasyny duruzdy. Bu waka, Russiýanyň Goranmak ministrliginiň ynsanperwerlik koridorlaryna rugsat bermek baradaky özara ylalaşyga esaslanyp, Mariupol bilen Wolnowakha şäherleriniň töwereginde ok atyşygy bes etmegi buýrandygyny öňe süren mahaly boldy.

Strategiki günorta Mariupol şäheriniň resmileri "rus tarapynyň atyşygy bes etmeýändigi we Mariupola hem-de onuň daş-töweregine ot açmagy dowam etdirýändigi hem-de howpsuzlyk aladalary sebäpli parahat ýaşaýjylaryň ewakuasiýa edilmegi yza süýşürildi” diýdiler. Olar bu baradaky karary sosial mediada yglan etdiler.

"Howpsuzlyk aladalary sebäpli ewakuasiýa yza süýşürildi" diýip, Mariupol şäher häkimiýetleri Telegramda mälim etdiler.

Olar "howpsuz gumanitar koridory nädip üpjün etmelidigi" barada Russiýa bilen gepleşikleriň dowam edýändigini hem aýtdylar.

"Biz Mariupolyň ähli ýaşaýjylaryndan gaçybatalga ýerlerine dolanmagy soraýarys" diýip, olar belledi.

5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň gabawdaky Mariupol we Wolnowakha şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine rugsat bermek üçin ok atyşygy bölekleýin bes etmegi yglan etdi.

Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjüminiň ýurduň galan böleginde dowam edýändigini hem sözüne goşdy.

Mariupoldan we Wolnowakhadan gumanitar geçelgeleriň we çykyş ýollarynyň ukrain tarapy bilen utgaşykly amala aşyrylandygy habar berilýär.

Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 müň töweregi we has kiçi Wolnowakha şäherinden 15 müň adamy ewakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky ýerli resmilere salgylanyp, ewakuasiýanyň bary-ýogy bäş sagat dowam etjekdigini aýtdy.

Günortadaky iki şäheriň töwereginde rus harbylarynyň ok atyşygy bes edendigini ýa-da etmändigini dessine tassyklatmak mümkin däl. Rus metbugaty Russiýanyň we Belarusyň daşary işler ministrleriniň Ukrainany terk edýän "daşary ýurtlular" üçin ynsanperwerlik koridorlaryny döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy.

Gadyrly okyjy, siz Telegram we WhatsApp tilsimleriniň messenjerleri arkaly Azatlyk Radiosy bilen howpsuz ýagdaýda habarlaşyp bilersiňiz. Telefon belgileri: +420 724 168 989 we +420 773 797 383.

Türkmenistanda VPN ulgamlary arkaly işleýär. Siz şu meýl: azathabar@derweze.net we sep arkaly biziň mugt Psiphon3 VPN ulgamymyzy Android ulgamlary üçin ýükläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosy siziň şahsyýetiňiziň doly gizlinligini kepillendirýär.

XS
SM
MD
LG