Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Russiýa gabawdaky iki ukrain şäherinde ok atyşygy bölekleýin bes etmegi buýurdy


Mariupol şäheri

5-nji martda Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrainanyň gabawdaky Mariupol we Wolnowakha şäherlerinde parahat ilatyň gitmegine rugsat bermek üçin ok atyşygy bölekleýin bes etmegi yglan etdi.

Rus Goranmak ministrligi Ukrainada 10 gün bäri dowam edýän hüjüminiň ýurduň galan böleginde dowam edýändigini hem sözüne goşdy.

Halkara guramalary Ukrainada uruş jenaýatlarynyň we parahat ilata garşy beýleki jenaýat işleriniň amala aşyrylýandygy barada aýyplamalary derňeýärler.

Emma Ukrain hökümetiniň ýokary derejeli geňeşçisi parahat ilatyň beýleki sebitlerden ewakuasiýa edilmegi üçin has köp ylalaşyklaryň gazanyljakdygyny öňe sürdi. “Beýleki sebitler üçin hem şuňa meňzeş şertnamalar hökman bolar” diýip, Ukrainanyň Içeri işler ministrliginiň geňeşçisi Anton Heraşçenko aýtdy.

Mariupoldan we Wolnowakhadan gumanitar geçelgeleriň we çykyş ýollarynyň ukrain tarapy bilen utgaşykly amala aşyrylandygy habar berilýär.

Ukrainanyň hökümeti Mariupoldan 200 müň töweregi we has kiçi Wolnowakha şäherinden 15 müň adamy ewakuasiýa etmek meýilnamasynyň bardygyny aýtdy. Emma Russiýanyň Goranmak ministrligi Mariupoldaky ýerli resmilere salgylanyp, ewakuasiýanyň bary-ýogy bäş sagat dowam etjekdigini aýtdy.

Günortadaky iki şäheriň töwereginde rus harbylarynyň ok atyşygy bes edendigini ýa-da etmändigini dessine tassyklatmak mümkin däl. Rus metbugaty Russiýanyň we Belarusyň daşary işler ministrleriniň Ukrainany terk edýän "daşary ýurtlular" üçin ynsanperwerlik koridorlaryny döretmek meselesini ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG