Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG “Talybanyň” gyzlara we metbugata garşy gadaganlyklaryndan alada bildirýär


Owgan gyzlary okuw talabyny dowam etdirýär.

BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi “Talyban” ýolbaşçylygyndaky hökümetiň aýal-gyzlara we habar beriş serişdelerine girizýän gadaganlyklaryny güýçlendirmeginden çuňňur alada bildirdi.

Owganystanda golaýda BBC we “Amerikanyň sesi” (VOA) neşirleri babatynda hem täze gadagançylygyň girizilendigi habar berildi.

"Howpsuzlyk geňeşiniň agzalary... ähli owganlylar, şol sanda gyzlar üçin bilim almak hukugyny gaýtadan tassyklady" diýip, Birleşen Milletler Guramasynyň 27-nji martda çap eden beýanatynda aýdylýar.

23-nji martda "Talyban" resmileri ýurt boýunça orta mekdepleriň ýokary klaslarynda okaýan gyzlara girizen gadagançylygynyň möhletini uzaltdy. Bu gadagançylyk ABŞ-nyň ýolbaşçylygyndaky halkara goşunlarynyň ýurtdan çykýan wagtynda BMG tarapyndan goldanylýan hökümetiň Kabuldan gaçmagy bilen, ýurduň köp bölegini ele geçiren “Talyban” söweşijileri tarapyndan girizildi.

AFP habar gullugynyň maglumatyna görä, "Talyban" Owganystandaky awiakompaniýalara, ýanlarynda erkek garyndaşy bolmasa, aýal-gyzlaryň uçarda uçmagyna ýol bermezligi buýurdy.

Şu aralykda, BBC-niň Puştun gullugy 27-nji martda puştun, pars we özbek dillerindäki habar býulletenleriniň Owganystanda efirden aýrylandygyny habar berdi.

BMG-niň Owganystandaky milli kömek missiýasy halkara habar beriş serişdelerine garşy görlen çäräni "ýene bir hopukdyryjy göçüm" diýip häsiýetlendirdi.

Şu aralykda, owgan metbugat läheňi MOBY toparynyň bir çeşmesi dpa habar gullugyna, "Talybanyň" aňtaw gullugynyň buýrugy esasynda, “Amerikanyň sesiniň” (VOA) berýän gepleşikleriniň hem 27-nji martda togtadylandygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG