Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýewropanyň dört döwleti içalyçylykda şübhe bildirip, onlarça rus diplomatyny kowýar


Gollandiýanyň Daşary işler ministri Wopke Hoekstra 29-njy martda 17 rus diplomatynyň Gollandiýadan gitmegini haýyş edendigini aýtdy. Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa hem şol gün rus diplomatik işgärleriniň ýurtdan çykarylandygyny habar berdiler. (arhiw suraty)

Ýewropanyň dört ýurdy - Gollandiýa, Belgiýa, Irlandiýa we Çehiýa Moskwanyň Ukraina garşy alyp barýan söweşiniň dowam edýändigi sebäpli 29-njy martda rus diplomatlarynyň ýurtdan çykarylandygyny habar berdi we olara içalyçylykda şübhe bildirdi.

Gollandiýanyň Daşary işler ministrliginiň aňtaw gullugynyň maglumatyna görä, wezipesini ýerine ýetirýän 17 rus diplomaty ýurtdan çykarylypdyr. Belgiýa 21 rus diplomatynyň ýurtdan çykarandygyny, Irlandiýa dördüsini, Çehiýa birini çykandygyny aýtdy.

Russiýa "dost däl" hereketlere garşy gaharly beýanat berdi we ar aljakdygyny aýtdy.

Gollandiýanyň ministrligi öz beýanatynda Russiýanyň ilçisiniň Daşary işler ministrligine çagyrylandygyny we sebäp hökmünde ýurtdan çykarylan adamlaryň "diplomatlar hökmünde akkreditasiýa edilen adamlaryň gizlin habar alyş gullugy hökmünde işleýändikleriniň" görkezilendigini habar berdi.

Belgiýa, ýurtdan çykarylýan 21 rus diplomatyň içalyçylyk ýa-da täsir ýetirmek bilen baglanyşykly bikanun hereketlere gatnaşandygyny aýtdy. Irlandiýa dört rus diplomatynyň işiniň “diplomatik hereketleriň halkara ülňülerine laýyk gelmeýändigini” aýtdy.

Çehiýanyň Daşary işler ministrligi, Russiýanyň ilçihanasynyň diplomatik işgärleriniň biriniň ýurtda islenilmeýän şahs hökmünde yglan edilendigini we ýaranlary bilen bilelikde "Russiýanyň aňtaw gullugynyň sanyny azaldýandygyny" aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG