Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

“Nowaýa Gazetanyň” baş redaktory Dmitriý Muratowyň üstüne asetonly reňk sepildi


Dmitry Muratow

Parahatçylyk boýunça Nobel baýragynyň eýesi we Russiýanyň "Nowaýa Gazetasynyň" baş redaktory Dmitri Muratowa bir adam aseton garyndyly ýagly reňk sepdi. Bu waka Moskwa-Samara otlusynyň wagonynda boldy. Dmitriý Muratow bu bolan wakany dördünji gün, “Nowaýa Gazeta.Ýewropa” neşirinde habar berdi.

Bu wakanyň bolan ýeri anyk görkezilmedi. “Žiguli” markaly otly agşam sagat 8:10-da Moskwanyň Kazan demirýol menzilinden ugrady we waka şu otluda bolana meňzeýär.

“Nowaýa Gazeta”.Ýewropa” neşirinde anyklaşdyrylmagyna görä, otlynyň ugramaly wagty gijikdirilipdir.

Muratowyň sözlerine görä, hüjümçi "Muratow, ine, bu size biziň oglanlarymyz sebäpli!" diýip gygyrypdyr.

Neşiriň bäşinji gün beren habaryna görä, hüjümiň jogapkärçiligini “Z desantçylarynyň soýuzy” atly telegram-kanalyny döredenler öz üstüne alypdyr.

Agşamlyk bu telegram-kanalynda demirýol menzilinde "Nowaýa Gazetanyň" baş redaktorynyň üstüne reňk sepilişini görkezýän täze şekiller paýda boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG