Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tanymal syýasatçy Kamoliddin Rabbimow Daşkentde tussag edildi


Kamoliddin Rabbimow

Tanymal syýasat alymy we garaşsyz bilermen Kamoliddin Rabbimow 15 günlük tussag edilip, Daşkentdäki deslapky tussaghanada saklanýar diýip, žurnalist Ilýos Safarow öz “Facebook” sahypasynda habar berdi.

Onuň sözlerine görä, syýasaty öwrenijiniň maşgalasy onuň bilen 17-nji aprelden bäri habarlaşyp bilmändir. Garyndaşlary Kamoliddin Rabbimowyň öýünden şol gün sagat 15: 00-da çykyp, soňra ýitirim bolandygyny aýtdylar.

“Men Kamoliddin aka bilen habarlaşmagy başardym. Biziň telefon söhbetdeşligimiz gysga bolup, 5-6 sekunt dowam etdi. Kamoliddin aka: "Men Panelnide. 15 gije-gündiz” diýdi.

Bu Kamoliddin Rabbimowyň häzir “Panelnyý SIZO” diýlip atlandyrylýan ýerde saklanýandygyny aňladýar diýip, žurnalist ýazdy.

Özbegistanyň Içeri işler ministrliginiň metbugat wekili Şohruh Giýasowyň habar bermegine görä, Kamoliddin Rabbimow 17-nji aprelde Daşkendiň Şaýhantahur etrabynyň Çakar diýen ýerinde geçirilen arassaçylyk we öňüni alyş çäreleri wagtynda “işgärleriň işine esassyz gatyşyp, olaryň işine päsgel berdi we kanuny talaplaryny ýerine ýetirmedi."

Kamoliddin Rabbimow 2007-nji ýyldan bäri Fransiýada ýaşaýardy we şol ýerde syýasy gaçybatalga alypdy. Emma ol birnäçe aý ozal Özbegistana gaýdyp geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG