Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

G7 ýurtlary Zelenski bilen geçiriljek wirtual duşuşykda Ukraina beriljek ýardamy maslahat eder


Wolodymyr Zelenski

Ýedilik toparyndaky (G7) ýurtlaryň liderleri 8-nji maýda Ukrainanyň prezidenti Wolodymyr Zelenski bilen gepleşik geçirerler diýip, Ak tam aýdýar.

6-njy maýda Ak tamyň Milli howpsuzlyk geňeşiniň metbugat sekretary wirtual duşuşygyň rus güýçleriniň esassyz çozuşyna garşy Ukrainanyň alyp barýan göreşiniň töweregindäki soňky wakalara gönükdiriljekdigini aýtdy.

Dünýäniň öňdebaryjy ykdysady güýçleriniň liderleri “[rus prezidenti Wladimir] Putiniň urşuna kollektiwleýin gaýtawul bermekde G7-niň dowamly jebisligini...” görkezmegiň hem-de Kiýewe ýardam bermegiň ugurlaryna serederler.

G7-niň düzümine Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Ýaponiýa, Kanada we Italiýa girýär.

Bu topar ozal G8 diýlip bilinýärdi, ýöne Russiýa 2014-nji ýylda Ukraina çozansoň, ol topardan çykaryldy.

Russiýanyň 24-nji fewralda Ukraina çozmagynyň yzysüre, Waşington we onuň köp sanly ýaranlary Kiýewi miliardlarça dollar möçberinde ykdysady we harby ýardamlar bilen üpjün etdi hem-de Moskwa garşy yzly-yzyna maliýe sanksiýalaryny güýje girizdi.

Mundan başga-da, Ýewropa Bileleşigi 4-nji maýda ýylyň ahyryna çenli rus nebitiniň importyny gadagan etmek baradaky teklibi yglan etdi. Ýöne bu meýilnama bileleşige girýän käbir ýurtlar tarapyndan, hususan-da Wengriýa, Slowakiýa we Çehiýa Respublikasy tarapyndan, onuň ýerli ykdysadyýetlere ýetirmegi ahmal oňaýsyz täsirleri zerarly, garşylyga duçar bolýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG