Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürjüstanyň tussaglykda oturan öňki prezidenti türmeden hassahana geçirildi


Gürjüstanyň tussaglykda oturan öňki prezidenti Mihail Sakaşwili bejergi üçin türmeden çykarylyp, Tbilisidäki hususy lukmançylyk edarasyna geçirildi.

Gürjüstanyň resmileri 12-nji maýda Sakaşwiliniň, birnäçe güne çeken gepleşiklerden soň, Gürjüstanyň paýtagtyndaky Wiwamed klinikasyna geçirilendigini aýtdylar.

Sakaşwiliniň lukmanlary öňki prezidentiň güýçli trawmatiki stresden we anoreksiýadan ejir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tussaglykda iki gezek yglan eden açlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdylar.

Lukmanlar 54 ýaşly adamyň kesellerinden saplanmagy üçin gyssagly we çylşyrymly neýro-psihologiki we fiziki bejerginiň zerurdygy baradaky netijä geldiler.

Sakaşwiliniň garyndaşlary, dostlary we kärdeşleri häkimiýetlerden näsagyň dogry-düzüw bejergi almagy üçin daşary ýurda goýberilmegine rugsat berilmegini talap etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG