Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

'Putin şeýtan!' Okuwçy gyz Ukrainadaky urşa protest bildirdi


Dagystanlylar

Russiýanyň Demirgazyk Kawkaz sebitinde bir ýaş gyz, orta mekdebi gutarmak dabarasynda Russiýanyň Ukraina sebäpsiz çozmagyna garşylygyny bildirdi.

22-nji maýda sosial ulgamda giňden paýlaşylan wideoda ol gyzyň "Uruş ýok bolsun! Ukraina azatlyk! [Russiýanyň prezidenti Wladimir] Putin şeýtan!" diýip gygyrýany görünýär.

Şeýle-de wideoda ol gyzyň eden hereketiniň okuwçylar, ene-atalar we mugallymlar tarapyndan alkyş bilen garşylanyşy görünýär.

Hökümete tarapdar Dagystan telegram kanallary wideoýazgynyň Izberbaş şäheriniň 11-nji mekdebiniň gutardyş dabarasyndan alnandygyny aýdýar.

Habarda aýdylmagyna görä, okuwçy gyz köpçüligiň içinde Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçlerini abraýdan gaçyrýan hereket etmekde aýyplanyp, administratiw jenaýat jogapkärçiligine çekilipdir.

Şeýle-de, telegram kanallaryna görä, gyzyň ejesine "çagasyny dogry terbiýelemezlikde" aýyplama bildirilipdir.

Gyzyň şahsyýeti resmi taýdan aýan edilmedi, ýöne dürli habar serişdeleri onuň adynyň Zuhra Albekowa bolandygyny aýtdylar. Onu[ ejesi bilen bilelikde jerime tölemeli bolmagy mümkin.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG