Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň ilçihanasy lukmanlaryň ýurtdan çykarylmazlygyna alada bildirýär


ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň baş edarasy.
Şu hepde ynsan hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy topary 6-njy aprelde türkmenistanly medisina işgärleriniň bir toparynyň alyş-çalyş programmasy boýunça Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gitmeklerine ýol berilmändigi barada maglumat ýaýratdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň resmileriniň Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugyna aýtmaklaryna görä, bu wakada 7 sany medisina işgäri Aşgabadyň halkara aeroportdan yzyna gaýtarylypdyr.

Aşgabatdaky amerikan ilçihanasynyň Jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça bölüminiň resmisi Bradley T. McGuire: «Biz bu ýagdaýa alada bildirýäris. Sebäbi, bu alyş-çalyş programmalary uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän programmalar. Bular ýaly alyş-çalyş çäreleri bolsa, öz gezeginde, biziň ýurtlarymyzyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyklarynyň berkemegine ýardam edýär. Hut şoňa görä-de, biz şeýle çärelere iň ilkinji orunda ähmiýet berýäris. Ýöne bu soňky waka ýaly zatlar bu alyş-çalyş programmalaryna garşy gelýär” diýip, bu waka baradaky aladasyny mälim etdi.

Bu waka bagyşlanylan ýörite «Adam hukuklary» gepleşigini diňlemek üçin sag tarapdaky düwmäni basyň.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG