Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýädäki musulmanlar Oraza baýramyny nähili belleýärler

Musulmanlar Eid al-Fitr (agyz açmak baýramyny), ýagny Oraza baýramyny mukaddes Remezan aýy gutarandan soň belleýärler.

Dine ynanýanlar Remezan aýyny öz-özüňi tertibe salmagyň, öz-özüňe erk etmegiň, öz-özüňi mejbur etmegiň hem-de durmuşda kime ýeter-ýetmezlik berlen bolsa, olara rehimdar bolmagyň synagy hasaplaýarlar. Şeýle hem bu aý haýyr-sahawaty we hökmany haýyr-yhsan sadakalaryny höweslendirýär. Musulmanlar agyz beklemegiň (jahan ýagtylandan gün ýaşýança iýip- içmekden saklanmak) rehimdarlygyň oýanmagyna kömek edýändigine hem ynanýarlar.

Eid al-Fitr, ýagny Oraza baýramy täze Aýyň ilkinji görlen gününe düşýär. Gazagystanda bu baýramçylyk Oraza-Aýt diýlip atlandyrylýar. Ol üç gün bellenilýär.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG