Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tbilisi: Halas ediş çäreleri dowam edýär

Gürjüstanda onlarça binalaryň we ulaglaryň suwuň astynda galmagyna hem-de Tbilisi haýwanat bagynyň ýumrulmagyna sebäp bolan güýçli suw joşgunyndan bir gün geçensoň, 15-nji iýunda halas ediş operasiýalarynyň dowam edýändigi habar berilýär. Bu heläkçilikde azyndan 10 adamynyň ýitirim bolandygy, 12 sanysynyň hem ölendigi habar berilýär. ​Sil şäheriň haýwanat bagyndan gaplaňlaryň, ýolbarslaryň, möjekleriň we beýleki haýwanlaryň gaçyp çykmagyna sebäp boldy. ​Şol haýwanlaryň käbirleri sil suwy netijesinde öldi, käbirleri bolsa polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Şol bir wagtyň özünde haýwanlaryň käbirleri degişli häkimiýet gulluklary tarapyndan tutulyp, gaýtadan öz kapasalaryna salyndy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG