Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň futbol toparlarynyň býujetine garaldy


Ýakynda ýurduň futbolyny ösdürmek boýunça Türkmenistanyň Futbol federasiýasy Aşgabatda maslahat geçirdi.

Ýurduň welaýatlarynyň hersinde dünýä standartlaryna laýyk gelýän 10 müň orunlyk stadionlaryň gurlup ulanylmaga berlendigine garamazdan, soňky ýyllarda türkmen futboly pes derejede bolmaklygynda galýar. Munuň hem esasy sebäbi ýurduň milli çempionatynda çykyş edýän futbol klublarynyň maliýe serişdeleriniň ýetmezçiligi diýip, ýerli sportsmentler aýdýarlar.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň geçiren maslahaty futbol klublarynyň maliýe meselelerine ýaňadan seretmeklige, olara sponsorlary tapmaklyga, şeýle hem türkmen futbolynyň abraýyny galdyrmaklyga bagyşlanyldy.

Bu maslahatda ýurduň her bir futbol toparynyň býujetiniň azyndan 1 million ABŞ-nyň dollary bolmalydygy kesgitlenildi. Bu serişdeler futbol toparlaryndaky oýunçylary saklamaga hem-de ýerli we halkara ýaryşlarynda çykyş etmek üçin çykdajylaryny ýapmaga gönükdiriler. Futbol klublaryna ýurduň nebitgaz toplumy ýaly baý edaralary sponsorlyk ederler.

Futbol federasiýasynyň geçiren maslahatynda täzelikde döredilen «Altyn täç», «Aşgabat», «Ahal», «Bagtyýarlyk», «Talyp sporty» futbol klublarynyň şu ýyldan ýurduň milli çempionatyna goşulýandyklary aýdyldy.

Şeýle hem maslahatda türkmen futbolynyň legendalary bolan «Köpetdag» hem-de «Nisa» toparlaryny ýaňadan dikeltmek barada-da maslahatlaşyldy. Bu iki klub maliýe ýetmezçiligi sebäpli indi üç ýyl gowrak wagt bäri ýurduň milli çempionatyna gatnaşyp bilmeýär.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG