Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gurban Berdiýew Aşgabada geldi


Russiýa Federasiýasynyň Premýer Ligasynda çykyş edýän «Rubin» futbol komandasynyň türgenleşdirijisi Gurban Berdiýew 28-nji fewralda paýtagtyň «Olimpiýa» stadionynda Türkmenistanyň prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň final oýnuna tomaşa etmek üçin Aşgabada geldi.

Gurban Berdiýewiň bu futbol ýaryşyna resmi çagyrylandygy baradaky habar türkmen janköýerlerini juda begendirdi.

2008-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Aşgabatda «Olimpiýa şäherjiginiň» taslamasynyň tanyşdyrylyş dabarasyna gelip bilmändigi üçin Gurban Berdiýew bilen ýurduň çinownikleriniň arasynda sowuklyk emele gelipdi.

Şondan soň Gurban Berdiýew hem-de onuň trenerlik edýän komandasy «Rubin» barada ýerli mediada agzamaklyk düýbünden gadagan edilipdi.

28-nji fewralda «Altyn asyr» telekanalynyň «Watan» habarlar gepleşiginde Gurban Berdiýewiň bary-ýogy bir sekuntlyk keşbi görnüp gitdi. Şol bir sekuntda teletomaşaçylar «Rubiniň» tälimçisiniň «Türkmenistan» telekanalynyň habarçysyna futbol ýaryşy barada interwýu berip durandygyny görüp ýetişdiler.

Ekranda Gurban Berdiýewiň bary-ýogy bir sekuntlyk keşbiniň görkezilmegi çinownikleriň ony heniz doly bagyşlamaýandyklarynyň alamaty diýip, ýerli synçylar aýdýarlar.

Emma «Rubiniň» tälimçisiniň Türkmenistanyň prezidentiniň kubogyny almak ugrundaky halkara futbol ýaryşynyň final oýnuna resmi çagyrylmagy türkmen mediasynda Gurban Berdiýew bilen bagly habarlaryň ýene-de berlip başlanmagyna rugsadyň açylaýmagynyň ähtimaldygyny görkezýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG