Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikan generaly Aşgabada bardy


ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň Baş serkerdebaşysy general Jeýms Mattis

Sişenbe güni Türkmenistanyň prezidenti ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň Baş serkerdebaşysy general Jeýms Mattisi kabul etdi.

Sişenbe güni geçirilen duşuşyga general Jeýms Mattis bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanda işleri wagtlaýyn ynanylan wekili hanym Eýlin Malloý hem gatnaşdy.

Türkmenistana ýörite amerikan delegasiýasyna ýolbaşçylyk edip baran ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň Baş serkerdebaşysy general Jeýms Mattis prezident G.Berdimuhamedow bilen bu duşuşygynda Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň geljekde-de Türkmenistan bilen köp ugurly gatnaşyklary ösdürmekçidigini nygtapdyr.

Türkmen döwlet telewideniýesi prezident G.Berdimuhamedowyň hem öz gezeginde Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýandygyny nygtandygyny habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplaryň özara hyzmatdaşlyklaryň mümkinçilikleri, hususan-da, ähliumumy howpsuzlygy üpjün etmek, bikanun neşe gaçakçylygy, guramaçylykly jenaýatçylyk we terrorçylyk ýaly howplara garşy göreşmek meseleleri barada pikir alşandyklary habar berilýär.

Prezident G.Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşiklerinden soň, Türkmenistanyň habar serişdelerine beren interwýusynda ABŞ-nyň Merkezi Komandowaniýesiniň Baş serkerdebaşysy general Jeýms Mattis özüniň bu duşuşykdan hoşaldygyny aýtdy.

Elbetde, beýleki tarapdan, Merkezi Aziýa regionynda Orsýetiň hem geosyýasy bähbitlerini göz öňünde tutup, öz täsirlerini saklamak ugrunda tagalla edýändigini görmek bolýar.

Emma türkmenistanly käbir synçylar, şol sanda ýazyjy Amanmyrat Bugaýew hem demokratik taýdan tejribe öwrenmek meselesinde Türkmenistanyň Orsýet bilen gatnaşyklara görä, ABŞ bilen gatnaşyklardan has uly bähbit görjekdigini aýdýar.

Owganystan meselesi

Owganystanda harby operasiýalary alyp barýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistan bilen howpsuzlyk meselesindäki hyzmatdaşlyklara-da uly üns berýär.

1994-nji ýylda Azerbaýjan, Gazagystan, Gyrgyzystan we Özbegistan bilen birlikde Türkmenistan hem NATO Harby Bileleşigi bilen Parahatçylyk ugrunda partnýorlyk hyzmatdaşlygy baradaky ylalaşyga gol çekipdi. Merkezi Aziýa regionynda iň soňky bolup Täjigistan NATO bilen şeýle ylalaşyga 2002-nji ýylda gol çekdi.

«Eurasianet.org» internet saýty Birleşen Ştatlaryň Goranmak boýunça üpjünçilik agentliginiň (Defense logistics agensy) metbugat sekretary Mişel MakÇaskiniň sözlerine salgylanmak bilen, Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandan we Azerbaýjandan harby maksatlar üçin alýan ýangyçlarynyň ýurt üçin örän amatlydygyny ýazýar.

Bu saýtyň ýazmagyna görä, Birleşen Ştatlar bu iki ýurtdan satyn alýan ýangyçlary üçin bu ýurtlara goşmaça salgyt tölemeýär.

Mundan daşary, Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň Owganystanda hereket edýän amerikan kärhanalaryny-da ýangyç bilen üpjün ediji esasy ýurtlar bolmaklarynda galýandyklary habar berilýär.
XS
SM
MD
LG