Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dörtlemeler


Şiraly Nurmyrat

*
Gel, ikimiz şert edeli, byradar –
Öz agzyň-a bir ýum, meňkä-de bakma:
Gel, men-ä döşüme urmaýyn hergiz,
Senem, gaýrat et-de, arkama kakma.

*
Şahyr bolsaň goşgujygňy ýazyber,
Derwüş bolsaň ýol soraman geziber.
Göreşmäge orta çykyp bilmeseň –
Biliňdäki guşajygňy çözüber.

*
Syýasat bir üsti ot-çöpli batga,
Çümdüňmi – çykmagyň gümana, meger.
Biri saňa halas golun uzatsa,
Beýlekiler onam itip goýberer.

*
Merhum bardyr – dirilerden beýikdir,
Diri bar ki – çalşasyň ger maslyga.
Ýeri, şonça guşuň ganyna galyp,
Şo kellemi goýuljagam ýassyga?!

*
Akmak aýdar: «Gözelligi hapalasam»,
Dana diýer: «Tämizläýin, artaýyn».
Halal bendeleriň rahat ukusy
Kümsükleri ýatyranok arkaýyn.

*
«Söýenini alan barmy, ýaranlar?»,
Mätäjiňkem bu gün gury gepmikä?
Belki, azdyr söýenini alanlar,
Alanyny söýen beýle köpmükä?

Şiraly Nurmyrat Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG