Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow Üçaja bardy


Ýerli ilat Berdimuhamedowy ugradýar, 26-njy ýanwar.

26-njy ýanwarda Berdimuhamedow Mary welaýatynda iş saparynda bolmagynyň çäklerinde Baýramaly etrabynyň Üçajy şäherçesine baryp gördi.

Türkmen mediasy prezidentiň bu saparynyň duýdansyz amala aşyrylandygyny habar berse-de, milli telewideniýe arkaly görkezilen gepleşikden görnüşi ýaly, şäherçäniň ýaşaýjylarynyň Berdimuhamedowyň geljegine öňünden gowy taýýarlanandyklary bildirýär.

Berdimuhamedow Üçajydaky çagalar bagynda, 26-njy ýanwar.
Üçajy şäherçesiniň çagalar bagynda hem-de orta mekdebinde ýurduň prezidenti uly dabara bilen garşylandy. Çagalar Berdimuhamedowa ony wasp ediji goşgulary aýdyp berdiler. Mekdep okuwçylary bolsa prezidentiň «Geljekde kim bolmak isleýäň?» diýen sowalyna jogap berip, özleriniň geljekde ýokary okuw mekdebine okuwa girmegi, hususan-da lukman bolmagy arzuw edýändiklerini aýtdylar.

Üçajy Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň iň çetinde ýerleşýän şäherçe bolmak bilen, bu ýeriniň infrastrukturasy juda pesdir. Bu ýerde agyz suwy, kommunikasiýa, şäherara ulag serişdeleri pes ýagdaýda.

Şu nukdaýnazardan Berdimuhamedow Üçajynyň infrastrukturasynyň düýpli ösdürilmelidigini degişli ýolbaşçylara tabşyryp, ýerli ilatyň agyz suwy bilen üpjün etmek meselesiniň doly çözülmelidigini aýtdy. Şeýle hem prezident bu ýerde 160 orunlyk täze çagalar bagynyň, 600 orunlyk mekdebiň, medeniýet öýüniň, dermanhananyň guruljakdygyny mälim etdi.

Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygyna deputatlaryň ýerli halk bilen elmydama ysnyşykda bolmagyny, olaryň durmuşynyň jümmüşine aralaşmagy berk tabşyrdy we geljekde oba ilatynyň hal-ýagdaýynyň şäherlileriňkiden pes bolmaly däldigini belledi.

Ýerli habarçynyň maglumatlary esasynda taýýarlandy.

Teswirleri gör (9)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG