Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Alty duýgy


Şiraly NurmyratSuw perisin istäp taşladym çeňňek,
Kemtersine bir balygam düşmedi!
Söýgiň nämedigne düşünjek boldum:
Agzym suwa bişdi, süýde bişmedi.
*
Ölüm bir gadym zat, ýaşaýyş täsin!
Ykbal hiňlenmeýä ýetmese “hä”-si...
Kä aýal şeýle bir betgelşik gülýä,
Şeýle bir owadan aglaýa käsi.
*
Bir düşnükli sözüň ýeterlik wagty
Kime gerekmişin ullakan eser?
Kämahal näz bilen towlanan zülpüň
Täsiri aýalyň özünden ýeser!
*
Özüň derýa zyňma ýüzüp bilmeseň,
Öýkenňe suw, gözüňe gan inmesin.
Barmagňa dakylan nika ýüzügi
Bokurdagňa syrtmak bolup ilmesin.
*
Baýdak ýaly gelin barýa köçeden!
Kim aýnadan bakýa, kim çykýa gapa.
Biri oňa bäş gün garap oturjak,
Biri bäş minutda bulajak hapa...
*
“Gyzyl-çyzyldadyr pylanyň gözi”,
Diýip, gybat edýän bi ne beýle kän!
O birne ýeterlik şemiň ýagtysy,
Gün şöhlesi azlyk edýä beýlekä.

Şiraly Nurmyrat Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry.
XS
SM
MD
LG