Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaýda aýal janpenalaryna isleg artýar


Sun Ýiýao: “Aýal hökmünde men özümiň erkekleri ýa-da bir topar adamy gorap bilýänime buýsanýaryn”.
Durmuşda aýal janpenalaryna zerurlyk barmy? Pekiniň golaýyndaky türgenleşik mekdebi “muňa zerurlyk bar” diýýär. Dünýäniň köp ýurtlarynda baý ýa-da tanymal aýallar özlerine janpena tutunýarlar. Emma, käbir halatlarda öz janpenalarynyň aýal maşgala bolmagyny isleýän adamlar-da az däl.

Hytaýyň paýtagty Pekiniň golaýyndaky türgenleşik mekdebi aýal janpenalara bolan islegiň ösmegine ynam bildirýär. Mekdebiň menejeri Çen Ýoňking munuň sebäbini şeýle düşündirýär: “Hytaýda erkek janpenalara bolan isleg ösýär. Emma, şol bir wagtyň özünde, geçen ýyldan bäri jemgyýetde aýal janpenalara bolan isleg hem artdy. Köp aýal telekeçiler, tanymal medeniýet işgärleri, pop ýyldyzlary we olaryň maşgala agzalary aýal janpenalaryň hyzmatlaryna isleg bildirýärler”.

Gyzlara nämeler öwredilýär?

Bu mekdepde gurply we tanymal adamlary goramak üçin gerek bolan tälimler berilýär. Mekdebiň okuwçylary ýumruklaşmagy we depmegi, pyçakly hüjüme gaýtawul bermegi, ýaragly hüjümçini ýaragsyzlandyrmagy öwrenýärler. Mugallym hatar duran gyzlaryň öňünde aýna çüýşeleri goýýar we ol çüýşeleri bir-birden gyzlaryň maňlaýynda döwýär. Olar ulagy çalt sürmekde-de türgenleşýärler.

Hytaýda aýal janpenalara isleg artýar
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:11 0:00

Menejer Ýoňking bu hakda şeýle diýýär: “Möhüm adamy goramak üçin aýratynam ulag sürmek ukyby derwaýys. Ulag sürmeklik işimiziň 40 prosentine golaý wagtyny alýar. Sebäbi biziň goraýan adamlarymyz işde ýa-da dynç alyşda däl wagty, olar ulag bilen bagly bolýarlar. Şol sebäpden, biz aýratyn ulag sürmek endigini-de öwredýäris”.

“Erkekleri gorap bilýänime buýsanýaryn”

Janpena bolmak akyl taýdan berkligi hem talap edýär. Mekdepde bu ugurda hem sapaklar berilýär. Bu mekdepde tälim alýan 22 ýaşyndaky gyz Sun Ýiýao janpenalar meselesinde adamlaryň arasynda jynsy taýdan parh goýmak düşünjesini aradan aýyrmalydygyny nygtaýar.

Sun Ýiýao: “Hytaýda aýallara goragsyz, ejiz topar hökmünde garalýar we jemgyýet olary pes hasaplaýar. Ýöne janpena aýallara başgaça garaýarlar. Aýal hökmünde men özümiň erkekleri ýa-da bir topar adamy gorap bilýänime buýsanýaryn” diýdi.

Professional janpena bolmak üçin bu mekdepdäki aýal-gyzlar sekiz aýlyk kursy tamamlamaly. Bu kursda gaýratlylygy, maşgala sungatyny, aňtaw ukybyny we biznes etikasyny-da öwredýärler. Elbetde, bular öwreneniňe degýän zatlar.

Bu mekdebi tamamlan uçurymlar gowy aýlykly käre eýe bolýarlar. Olar aýda azyndan $800 hak alyp bilýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG