Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň ilçihanasy aýal-gyzlar üçin Internet hepdeligini geçirýär


“Zenanlar üçin ilkinji gezek internetde işläp görmek” atly çäre Türkmenistanda interneti we kompýuteri öň ulanmadyk aýal-gyzlar üçin geçirilýär.
1-nji martda Aşgabatda zenanlara interneti öwretmek boýunça ýörite hepdelik başlandy. ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan amala aşyrylýan bu proýektiň çäginde 1-9-njy mart aralygynda aýal-gyzlaryň internet bilen tanyşdyrylýanlygy habar berilýär.

Azatlyk Radiosyndan Gözel Hudaýberdiýewa bu proýekt bilen gyzyklanyp, ABŞ-nyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň jemyýetçilik meseleleri boýunça wekili Bredly MakGwaýer bilen söhbetdeş boldy.

Azatlyk Radiosy: Jenap MakGwaýer, ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy häzirki çäresini kim üçin we näme maksat bilen geçirýär?

Bredly MakGwaýer: “Zenanlar üçin ilkinji gezek internetde işläp görmek” atly çärämiz Türkmenistanda interneti we kompýuteri öň ulanmadyk aýal-gyzlar üçin geçirilýär. Aýal-gyzlar kompýuteri işletmek, internete girmek üçin, brauzeri işletmek, maglumat gözlemek we elektron poçtany açmak ýaly zatlary öwrenýärler. Esasy maksat dürli ýaşlardaky aýal-gyzlaryň interneti öwrenmegi üçin mümkinçilik döretmekden ybarat. Sapaklarymyza 10 ýaşly gyz hem, 70 ýaşly aýal hem gatnaşyp bilýär.

Azatlyk Radiosy: Hepdeligiň çärelerine aýal-gyzlar nädip gatnaşyp bilýärler, siz olara bu sapaklar barada maglumatlary nädip ýetirýärsiňiz?

Bredly MakGwaýer: Biz çäräniň geçirilişi barada habar bermek üçin e-mail arkaly maglumat iberyaris, çap edilen bildirişleri paýlaýarys we köpçülkleýin habar serişdeleri üçin maglumat ýaýradýarys. Ýörgünli usullaryň ýene biri adamlaryň birek-birege habar bermegidir. Geçen sapar gowy tejribe alan adamlar öz maşgala agzalaryna we tanyş-bilişlerine maslahat berýärler.

Azatlyk Radiosy: Ilçihana aýallar üçin internet sapaklaryny öňem geçiripmidi?

Bredly MakGwaýer: Biz bu işe geçen ýyl başladyk. Ilkinji sapar şeýle hepdelik 2011-nji ýylyň mart aýynda geçirilipdi. Oňa gatnaşan adamlar şeýle çäreleriň dowam etdirilmegini soradylar.

Azatlyk Radiosy: Sapaklaryňyza näçe adam gatnaşýar?

Bredli MakGwaýer: Geçen ýylda biziň hepdeligimize çak bilen 240-250 çemesi aýal-gyz gatnaşdy. Şu ýylky sanlar barada aýtmaga entek ir, biz iş günleri 6 gezek we şenbe güni 2 gezek sapak geçirýäris. Şu ýyl bu sapaklarymyza näçe adamyň gatnaşjagyny öňünden aýtmak kyn, emma 200-300 adamyň gatnaşmagy ähtimal.

Azatlyk Radiosy: Zenanlara interneti öwretmek boýunça proýektden siz nähili netijelere garaşýarsyňyz?

Bredly MakGwaýer: Şeýle mümkinçilikleri hödürlemek bilen göz öňünde tutýan ýeke-täk maksadymyz adamlaryň internetden erkin peýdalanmagyny gazanmak. Biz adamlaryň islendik informasiýadan öz islegine görä peýdalanmak üçin mümkinçilgiň bardygyny bilmegini isleýäris.

Azatlyk Radiosy: Siziň häzirki proýektiňizde öwredilýän zatlar aýal-gyzlaryň gündeki durmuşynda näderejede peýdaly bolup biler?

Bredly MaGgwaýer: Aýallaryň internetden nädip peýdalnýanlygy biziň üçin möhüm däl. Biziň üçin möhümi - olaryň internetiň berýän mümkinçiliklerine we internetiň hemmeler üçin deň derejede elýeterlidigine göz ýetirmegi.

Azatlyk Radiosy: Türkmenistanda internetiň elýeterliliginiň häzirki derejesinde ilçihananyň berýän bilimini iş ýüzünde ulanmak näderejede mümkin?

Bredly MakGwaýer: Bu gowy sowal. Emma biziň 20-25 minutlyk sapaklarymyzda başlangyç zatlaryň öwredilýänligini ýatladýaryn. Şonda-da biz bu sapaklaryň aýal-gyzlaryň internete syýahat etmegi üçin itergi boljagyna we olaryň internetden has giň peýdalanmagy üçin bilesigeljiligini güýçlendirjegine umyt baglaýarys.
XS
SM
MD
LG