Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen önümleriniň sergisi geçirildi


Sergidäki mebel önümçiligine degişli pawilýonlarda “Rysgal”, “Alp Arslan”, “Azady”, "Aýbölek" ýaly hususy kärhanalaryň mebel önümleri görkezildi.
Aşgabadyň Sergi köşgünde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 4 ýyllygy mynasybetli sergi açyldy. 17-nji martda açylan sergä Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 150 sany agzasynyň önümleri ýerleşdirilipdir. Sergi köşgüniň iki gatyndaky ähli pawilýonlar sergä gatnaşýan kärhanalaryň öndüren önümleri bilen dolduryldyr. Sergi köşgi üçin bu seýrek ýagdaý.

Sergidäki telekeçileriň köpüsi öz öndürýän önümleriniň daşary ýurt tehnologiýalary arkaly öndürilýändigini aýdýarlar. Hususanda, gurluşyk harytlarynyň aglabasynyň nemes ýa-da türk tehnologiýalary boýunça öndürilendigini eşitmek bolýar.

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 4-nji gezek guralan bu sergisi türkmen telekeçileriniň öndürýän önümleriniň görnüşiniň köplügi bilen öňki sergilerden tapawutlanýar. Hususanda, azyk önümleriniň assortimenti köpelipdir. Sergä gatnaşan hususy kärhanalarynyň pawilýonlaryndaky käbir azyk önümlerinde “Täze önümler” diýen ýazga duşmak hem bolýar.


Sergidäki azyk önümleri sergä gelen adamlarda hem uly gyzyklanma döretdi. Azyk önümlerini öndürýän hususy kärhanalarynyň pawilýonlarynyň tomaşaçylary has-da köpdi.

—Biziň telekeçilerimiziň öndürýän azyk önümleriniň hili daşary ýurtlaryňkydan kem däl. Bazarlarda hem biziň ýurdumyzda öndürilen azyk harytlaryna isleg uly—diýip, sergä gelen 34 ýaşly Ýazguly aýdýar.

Sergide goýulan azyk önümleriniň gyzgalaňly söwdasy Ýazgulynyň bu sözlerini tassyklaýar. Sergä gatnaşýan “Bereketli”, “Salkyn”, “Hasar”, “Oguzhan” ýaly hususy kärhanalarynyň öndürýän dürli-dürli azyk önümleri ýurduň bazarlarynda daşary ýurt önümleri bilen bäsleşip bilýärler.

Beýleki geçirilýän sergilerden tapawutlylykda, Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gurnaýan sergilerine öz islegleri bilen gelýän adamlar adatça köp bolýar.

Sergide ýurtda gurluşyk işleri bilen meşgullanýan hususy kärhanalaryň pawilýonlary hem az däl. Bu hili iş bilen meşgul bolýan kärhanalaryň sany artýar. “Beýik bina”, “Aga gurluşyk”, “Ajaýyp bina” ýaly gurluşyk kärhanalarynyň stendlerinde olaryň guran hem-de gurýan binalarynyň suratlary ýerleşdirildi.

Sergidäki mebel önümçiligine degişli pawilýonlarda “Rysgal”, “Alp Arslan”, “Azady”, "Aýbölek" ýaly hususy kärhanalaryň mebel önümleri görkezildi. Şeýle-de, bu sergide käbir daşary ýurt kompaniýalarynyň Türkmenistandaky dilerleriniň pawilýonlary hem ýerleşdirildi.

Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 4 ýyllygy mynasybetli guralan sergi 18-nji martda öz işini tamamlady. Bu serginiň çäginde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň konferensiýasy hem geçirildi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG