Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tötänden eşidilen zeýrenç


Şwesiýada ýaşaýan türkmen şahyry Şiraly Nurmyrat
Bir ýaş zenan jorasyna ýüzlenýä:
“Men-ä halys bizar boldum alkaşdan.
Içýä jynlar görünýänçä gözüne,
Oň ýüregi ýa çüýşeden, ýa daşdan”.

Jorasy zeýrenýä: “Gozgama derdim!
Seň ýaraň ýeňilräk görünýä, boýdaş.
Meňki içip otyr jynlar bilenem,
Indi tapdy ol özüne tabakdaş”.

Tötänden eşidilen zeýrenç
***

“Jan, inim, meň saňa bir sargydym bar:
Murt goýberme saýlap haýbat mugtuny.
Keýwanyňdan diläp dursaň bir manat,
Gopar, zyň jaýtaryp duran murtuňy!”

Türkmen satiraçysy Gurbangylyç Hydyr
***

Erkek kişiň öýde bukan zadyny
Aýal derrew tapar, hiç kynçylyk ýok.
Ýöne welin aýal bir zat gizlese,
Erkek it bilenem tapyp bilenok.

Frontçy şahyr Gurban Wehimi
***

“Bu kelläň içine hyň berip duran
Bir-birinden erbet, hapa pikirler
Onuň daşyndaky kirli saçdan kän,
Onam diňe özüm bilýän – şükürler”.

Rus ýazyjysy Wenedikt Ýerofeýew
***

Ahmal bolsaň şeýtan guýrugyn gizläp,
Howply pikirleri böwrüňe sanjar.
“Döwlet welsepide meňzeş bir zatdyr:
Hol ýokarda ruly, aşakda zynjyr”.

Rus ýazyjysy Sergeý Dowlatow
***

It diýlen janawer şeýle wepaly,
Dogrusy, köp adam beýle bir söýgä
Mynasypmy, dälmi – gümürtik örän,
Itiň kör yhlasy batyrýa gaýga.

Rus ýazyjysy Ilýa Ilf
***

“Arasyny kesmän aglap oturma,
Özüçe düşüner eşitse her kim.
Şol eňräp otursaň yzygiderli,
Agyňa aýdym diýp oýlanar gör, kim”.

Polýak ýazyjysy Stanislaw Ýeji Les

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG