Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikaly suratçy “Ak ýoldan” barýar

“Ak ýol” – Merkezi Aziýanyň köp ýerinde bir ýere sapar etmekçi adama arzuw edilýän sözlerdir. 43 ýaşly ABŞ-ly suratçy Iwan Sigal “ak ýola” birnäçe gezek 1998-2005-nji ýyllar aralygynda düşdi hem-de kamerasy bilen sähralyklaryň içinden geçdi. Ol öňki Sowet Soýuzynyň we Owganystanyň ýerli habar serişdeleriniň döredilmegine kömek bermekde ýyllar boýy işländigi üçin regiony gowy bilýärdi. Suratlary görenler şatlyk we gaýgy sahnalaryny, şeýle-de bu iki duýgynyň ortalygyndaky zatlara şaýat bolarlar. Bular regiony suratlandyrýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG