Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hallyýew: 'Aeroportda kän sorag edýärler'


Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri
Şu gün ýagny, 17-nji aprelde Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň döredilenine 10 ýyl dolýar. Mundan birnäçe aý ozal migrasiýa gullugynyň websahypasy hem açylypdy.
Eýsem bu gullugyň geçen 10 ýylyň içinde gazandy diýilýän "üstünlikleri we işinde göýberen bärden gaýtmalary" nämelerden ybarat?

Azatlyk Radiosy bu soraglar bilen gyzyklanyp ýakynda Türkmenistana sapar eden döwri, migrasiýa gullugynyň işleri bilen bagly başdan geçiren tejribeleri hakda ýazyjy, Hudaýberdi Hallyýew bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG