Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Begow: 'Dini sowatlylar öwretmeli'


Ymam azan aýdýar. Aşgabat.
Şu hepdäniň başynda Russiýanyň “Rossiýa24” telekanalynyň beren maglumatyna görä, Siriýada söweşýän gozgalaňçylaryň hataryndan Türkmenistanyň raýaty diýilýän bir adam hem ele salnypdyr. Resmi Aşgabat bu habary ret etdi.

Emma bu türkmenistanlylaryň Siriýa konfliktine aralaşandygy barada peýda bolan ilkinji habar däl. Mundan ozal Pakistanyň tire-taýpalar regionynda ýerleşýän Yslamçylaryň hatarynda hem türkmenistanlylaryň bardygy hakda maglumatlar peýda bolupdy.

Käbir daşary ýurt synçylary munuň türkmenistanlylaryň, azyndan belli bir gatlagynyň çak edilişinden aşa dine ýykgyn etmegi bilen bagly bolup biljekdigini aýdýarlar.

Azatlyk Radiosy ilatyň dine ýykgyn edýändigi baradaky pikirler, şol sanda ilatyň dine ýykgyn etmeginiň bolaýmagy mümkin sebäpleri barada ýerli synçy Ýaýlym Begow bilen söhbetdeş boldy.

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG