Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Aşgabadyň içi boş owadan binalary

Aşgabadyň "10 ýyl abadançylyk" prospektiniň Atatürk köçesi bilen kesişýän ýerinden günbatara uzap gidýän böleginde ýerleşýän bu jaýlar, görene ”meniňki bolaýsa” diýdirýär. Emma köçäniň bir gapdalynda durup, beýleki gapdalyna seredeniňde, köçede, köçäniň ugrunda ýerleşýän parklarda aýlanyp ýören ýa şol jaýlara girip-çykýan adamlara gaty seýrek gözüň düşýär. Siziň pikiriňizçe munuň sebäbi näme? Fotosergide Aşgabadyň "10 ýyl abadançylyk" we "Bitaraplyk" şaýollarynyň ugrunda düşürlen käbir suratlar ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG