Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gysylýan "Ruhnama"

Ýaňy ýaňylar, 2006-njy ýylyň dekabryndan öň tutuş ýurduň baş kitaby bolan "Ruhnama" ýuwaş-ýuwaşdan taryhyň çaňyna garylýana meňzeýär. Bu kitap "awtory" dünýäsini başgalandan soň hem ýedi ýyl çemesi halk boýnuna dakylan mejbury kitap hökmünde saklanmagy başardy. Ýöne ol şu ýyl mekdep okuw programmasyndan aýryldy. Emma ÝOJ-a giriş ekzameni tabşyrýan ýaşlar bu kitap boýunça ýene bir gezek synagdan geçmeli boldular. Şunuň bilen birlikde, ýene bir ýyl "Ruhnama güni" bellenilýär. Emma bu "Ruhnamanyň" uzak saklanjagyny aňlatmaýan ýaly. Sebäbi ony täze lideriň kitaplary gysyp barýana çalym edýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG