Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Habarçylaryň eline näme üçin kakylýar?


Türkmenistan, polisiýa saklanan raýaty şahsyýetini anyklamaga alyp barýar.
Türkmenistanda metbugat hakyndaky täze kanun güýje gireninden soň garaşsyz žurnalistleriň iş şertleri nähili, olara edilýän basyşlar näderejede saklanyp galýar ýa-da bu meselede nähili üýtgeşiklikler bolup geçýär?

Ýerli habarçylarymyzyň gatnaşmagynda taýýarlanan «Aktual gürrüň» gepleşigimizde şu soraga jogap tapmaga çalyşýarys.

Ony diňläp, pikir-bellikleriňizi aýtsaňyz, Türkmenistanda metbugatyň we garaşsyz žurnalistleriň, söz, metbugat azatlygynyň roly babatda sowet döwründen galan çäkli düşünjeleriň özgerişi barada öz garaýyşlaryňyzy paýlaşsaňyz, hoşal bolarys.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG