Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Iki ýüzli" keselhanalar

Soňky ýyllaryň dowamynda paýtagt Aşgabatda "döwrebap medisina tehnika bilen üpjün edilen, näsaglar üçin örän amatly şertler döredilen, ak mermerli" keselhanalaryň ençemesi açyldy. Emma “ilatyň medisina üpjünçiligini gowulandyrmak maksady bilen gurulýandygy” aýdylýan bu keselhanalar köplenç ýagdaýda boş dur. Muňa hem olaryň adaty raýatlar üçin juda gymmatlylygy bilen düşündirilýär. Şol bir wagtda adamlar janyna şypa tapmak üçin sowet döwründen galan, könelen keselhanalara gitmeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Aşaky sergide Aşgabadyň täze açylan, emma aglaba wagt boş duran we her gün uly nobatlary bolýan köne keselhanalarynyň deňeşdirme suratlary ýerleşdirildi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG