Sepleriň elýeterliligi

O.Hallyýew: "Ene-atalardan ýene pul ýygnalýar"


Türkmenistandaky mekdepleriň birinde geçirilýän ene-atalar ýygnagy.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, Lebap welaýatyndaky orta mekdepleriň käbirlerinde mugallymlar mekdebe gerekli enjamlary almak ýa-da ony remont etdirmek üçin okuwçylaryň ene-atalaryndan pul ýygnaýarlar. Maglumatlara görä, okuwçylaryň ene-atalaryndan alynýan puluň möçberi her mekdepde dürli-dürli bolup, ol 5-6 manat aralygyndadyr.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG