Sepleriň elýeterliligi

​"Aýlygymyzdan saklanylýar"


Türkmenistanyň milli puly manat.
Türkmenistandan gelip gowuşýan maglumatlara görä, Garaşsyzlyk etrabyndaky çagalar bagynyň birinde zähmet çekýän işgärlerden “ortalyk” diýip atlandyrylyp, aýlyk haklaryndan her aý 5-8 manat aralygynda pul saklanyp galynýar. Maglumatda bu puluň döwlet çärelerinde zerur bolan baýdak, şar ýaly serişdeleri almak üçindigi aýdylýar.

Bu barada Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky döwlet edaralarynyň birinde işleýän we adynyň efirde tutulmazlygyny soran zenan bilen Azatlyk Radiosynyň habarçysy Umyt Jumaýewiň geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG