Sepleriň elýeterliligi

Halajyň oýulan köprüsi


Lebap welaýatynyň Halaç şäherçesi bilen Jeýhun obasyny birikdirýän köpriniň üstünde ullakan deşik emele gelipdir. Oba ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, il içinde Leshoz ady bilen tanalýan bu köpridäki deşik eýýäm birnäçe ýyldan bäri bejerilmän gelýär. Ýerli ýaşaýjylar köprüdäki bu deşige heniz adam gaçmasa-da, mal-garanyň gaçan halatlarynyň bolandygyny aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG